ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ 5 วัน 3 คืน เริ่มต้นที่ 23,900 บาท

Easy Beautiful Tokyo (Jun – Jul 2017)

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ

5 วัน 3 คืน

พักออนเซ็น 1 คืน นาริตะ 2 คืน / อิสระฟรีเดย์ 1 วัน

เดินทางโดยสายการบิน SCOOT AIRLINES

โหลดกระเป๋าได้ 20 กิโลกรัม เครื่องลำใหญ่ Boeing 787 Dreamliner

  • มรดกโลกทางวัฒนธรรม ภูเขาไฟฟูจิ สถานทีศักด์สิทธิ์และแหล่งบันดาลใจทางศิลปะ

  • สักการะ วัดนาริตะซัน ขอพรเพื่อ ความเป็นสิริมงคล

  • หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค เป็นหมู่บ้านที่มีบ่อน้ำซึ่งเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ

  • อิสระ 1 วัน ให้ช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินจุกุ ย่านฮาราจุกุ ย่านชิบูย่า แหล่งช้อปปิ้งชั้นนำของญี่ปุ่น

  • สมัผสัประสบการณ์อาบนำ้แร่ออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้า

  • พิเศษ!!! ขาปูยักษ์และ Free Wi-Fi ตลอดการเดินทาง

     >> Download ข้อมูลเพิ่มเติม <<