ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ชมทุ่งพิงค์มอส 5 วัน 3 คืน เริ่มต้นที่ 25,900 บาท

Easy Beautifu Tokyo Pinkmoss

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ชมทุ่งพิงค์มอส

5 วัน 3 คืน

พักออนเซ็น 1 คืน นาริตะ 2 คืน

 อิสระฟรีเดย์ 1 วัน

เดินทางโดยสายการบิน SCOOT AIRLINES

โหลดกระเป๋าได้ 20 กิโลกรัม

เครื่องลำใหญ่ Boeing 787 Dreamliner

  • มรดกโลกทางวัฒนธรรม ภูเขาไฟฟูจิ สถานทีศักด์สิทธิ์และแหล่งบันดาลใจทางศิลปะ

  • สักการะ วัดนาริตะซัน ขอพรเพื่อ ความเป็นสิริมงคล

  • อิสระ 1 วัน ให้ช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินจุกุ ย่านฮาราจุกุ ย่านชิบูย่า แหล่งช้อปปิ้งชั้นนำของญี่ปุ่น

  • สมัผสัประสบการณ์อาบนำ้แร่ออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้า

  • พิเศษ!!! ขาปูยักษ์และ Free Wi-Fi ตลอดการเดินทาง

  • นำท่านชมเทศกาล ชิบะซากุระ หรือพิงค์มอส ซึ่งหนึ่งปีสามารถชมได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

>> Download ข้อมูลเพิ่มเติม <<